Tar nye steg med aktivitetsmåling

28. april 2020

Med salg av livdyr og økologisk kjøttproduksjon som levebrød, kan man trygt si at Halvor Midtsundstad er over middels opptatt av avl. Som Heatime-bruker over flere år ser han at aktivitetsmåling er et godt hjelpemiddel i avlsarbeidet. Nå investerer han i SenseHub, neste generasjon av Heatime, med mål om å oppnå enda bedre resultater på flere områder.

Halvor Midtsundstad og kona Ragnhild Kjeldsen kjøpte eiendommen Solgløtt i Våler 1997. Med leid areal har de rundt 580 dekar dyrket mark og 200 dekar beite. Da familien overtok eiendommen, la de om til økologisk drift. Livdyr, Angus-kjøtt, korn og poteter er de viktigste inntektskildene.

Både gården og besetninga har Midtsundstad bygd opp fra så å si null; fra fem kviger og en okse i en stall, til dagens fjøs med en flokk på 30 kyr og en insemineringsandel på rundt to tredjedeler.

Foto: Tar nye steg med aktivitetsmåling
Foto: Ragnhild Kjeldsen

De første åra brukte Midtsundstad okse på hele flokken. Ved et lykketreff fikk han kjøpt en virkelig god okse fra Torkel Skinnes Myhre på Tyristrand.

– Den oksen ga besetninga vår et kjempeløft, og det var moro å se utviklinga vi hadde takket være ham.

Dette førte til at Midtsundstad begynte å inseminere for å kunne velge blant de gode oksene. Deretter ble det neste steget i avlsarbeidet enda mer systematisk inseminering, med Heatime aktivitetsmåler som hjelpemiddel. Med SenseHub ønsker Midtsundstad nå å ta aktivitetsmålinga enda noen skritt videre.

Foto: Tar nye steg med aktivitetsmåling
Foto: Halvor Midtsundstad

Ikke større, men bedre

Solgløtts Aberdeen Angus-besetning består av i underkant av 30 kyr. Alle kalvene fôres opp på gården, slik at flokken på det meste er på rundt 85 dyr. Halvor Midtsundstad er opptatt av å drive en produksjon mest mulig tilpassa området han bor i.

– Med økofilosofien som bakteppe mener jeg vi må utnytte områdets naturgitte forhold best mulig. Derfor er det viktig for oss å holde potet- og kornproduksjonen oppe. Ammeku er en sentral del av produksjonen vår, men det skal ikke bli den største og viktigste. Kjøttproduksjonen er en del av helheten for å utnytte gårdens ressurser.

Midtsundstads ønske er å beholde dagens størrelse på storfeproduksjonen, og i stedet øke kvaliteten og bli flinkere med det antallet dyr han har. Filosofien er å utvikle seg for å bli bedre, ikke for å bli større. Og nettopp her spiller aktivitetsmålinga en viktig rolle for Angus-produsenten.

Foto: Halvor Midtsundstad tar nye steg med aktivitetsmåling
Halvor Midtsundstad. Foto: Ragnhild Kjeldsen

Konsentrert kalving om vinteren

Dyra går i et enkelt, åpent løsdriftsfjøs om vinteren. I sommerhalvåret er de ute på beite. Målet er å ha flest mulig kalvinger i januar og februar, for erfaringa er at kaldt og tørt vintervær gir friske og fine kalver. Samtidig blir disse kalvene store nok til å utnytte beitene godt om sommeren.

– Det har tidligere vært vanskelig å oppnå konsentrert kalving. God brunstkontroll ved hjelp av aktivitetsmåling gjør det lettere å inseminere til rett tidspunkt, forteller Midtsundstad.

Insemineringsperioden er fra midten av mars til første uka i mai, men Midtsundstad mener at han fortsatt har for mange kalvinger i mars og utover. Det er dårlig butikk.

– Dyr som er født for seint på året er det uaktuelt å inseminere året etter, og da kommer man enda mer på utur. Disse dyra blir da blant dem som blir sluppet med okse om sommeren, og jeg ønsker meg færrest mulig av dem.

Var komplisert å avdekke brunst

Da Halvor Midtsundstad investerte i aktivitetsmåler for seks år siden, ønsket han seg et verktøy som gjør det enklere å avdekke brunst.

– Ettersom Angus er mørke dyr, er det vanskelig å se slim og blod, og jeg brukte for mye tid på å se etter brunst. Jeg merka også at så fort jeg kom inn i fjøset, ble dyra mer opptatt av meg enn av hverandre. Slik ble det vanskelig å observere naturlige brunsttegn. Så i stedet for å sitte timevis i fjøset og «spionere», er aktivitetsmåling en smart løsning for å lære mer om aktiviteten når jeg ikke var til stede.

Økt andel inseminering

Resultatene lot ikke vente på seg.

– Jeg ser mer, treffer oftere og inseminerer mange flere dyr etter at jeg fikk Heatime. Særlig er det lettere å avdekke stille brunst, altså å fange opp brunsten hos de dyra som er lavt på rangstigen og gjør lite ut av seg.

Men sjøl om Midtsundstad bruker aktivitetsmåling, tilbringer han fortsatt mye tid i fjøset.

– Jeg sjekker slim og ser etter ridning og prøver å få med meg det jeg fulgte med på før, i tillegg til at jeg bruker aktivitetsmåleren. Til sammen gir dette meg bedre oversikt og kontroll.

I praksis prøver han å inseminere alle kviger og kyr, men innser sin begrensning.

– Klarer jeg å inseminere to tredjedeler, er det bra. Men skulle jeg klare opp mot 100 prosent, sier jeg sjølsagt ikke nei til det, ler han.

Inseminering av ammeku trenger slett ikke å være en komplisert affære, mener Midtsundstad.

– I fjøset har jeg fanghekk på alle plasser. Alle dyr uansett alder og kjønn står og spiser med fanghekk, så de brukes hele tida, og det er veldig lett å få dyra inn i og fiksert i fanghekken når de skal insemineres.

I tillegg synes han at han får god hjelp av Storfekjøttkontrollen til å velge riktig okse til hver ku.

– Storfekjøttkontrollen har nå gode avlsprogrammer, slik at man kan prøve ut forskjellige kombinasjoner og få opp modeller for hvilke indekser et avkom vil få.

Foto: Toppbilde Tar nye steg med aktivitetsmåling
Foto: Halvor Midtsundstad

Nøye matching av ku og okse

Med inseminering har Halvor Midtsundstad tilgang på svært mange okser og god mulighet til å tilpasse egenskaper hos seminoksen til den enkelte kua. Dette er et fagområde Solgløtt-bonden brenner for, og han har alltid det mål for øye at avkommet skal bli så komplett som mulig. På veien synes han det er svært interessant å teste ut ulike kombinasjoner av dyr.

– Å komme fram til avkom som har riktig tilvekst, god kjøttkvalitet, sunne klauver, lette kalvinger og gode moregenskaper, det er nærmest umulig. Men det er jo likevel det man alltid prøver på. Jeg er opptatt av kjøttkvalitet og mener at Angus er blant de beste rasene på det området. Da er det viktig å foredle denne egenskapen.

Etter seks år med aktivitetsmåling ser Halvor Midtsundstad imidlertid at både systemet i seg selv og han som bruker av systemet har noe å gå på.

– Heatime har helt klart gitt drifta et løft, men jeg har nok ikke klart å utnytte aktivitetsmålinga hundre prosent. Jeg synes jeg bruker en del tid på å tolke dataene fra hvert dyr og har muligens vært litt for ivrig etter å få inseminert. Derfor har jeg også av og til bomma på insemineringstidspunkt.

Lyst til å prøve SenseHub på beite

Med SenseHubs antennerekkevidde på ca. 200 x 500 meter ved optimale forhold, er det mulig å avdekke drektighet hos dyr etter inseminering og beiteslipp. Med aktivitetsmåler vet man om kua er drektig, når hun ble drektig og om det skyldes inseminering eller oksen hun går med på beite. Midtsundstad har så langt ikke benyttet seg av aktivitetsmåling mens dyra går på innmark, men han ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt.

– Noen år tror du at du har hatt full kontroll på insemineringa, men når kalvinga kommer, ser du at det ikke stemmer. Flere ganger har jeg trodd at jeg har hatt en vellykka inseminering, og så sender jeg kua på beite. Året etter får jeg en kalv som er født på en brunst eller to seinere enn det jeg har registrert. Kalven er da sjølsagt et resultat av at kua har gått med okse.

Ønsker forbedring med SenseHub

Med SenseHub håper Halvor Midtsundstad å kunne forbedre drifta på flere områder. Selv om enda mer nøyaktig avdekking av brunst og flere vellykkede insemineringer er hans sentrale grunn til å investere i SenseHub, ser han fram til å bli kjent med tilleggseffektene. Systemet som Midtsundstad har brukt fram til nå, registrerer først og fremst aktivitet. Med registrering av også drøvtygging og etetid som en del av SenseHub, vil han nå kunne få enda tydeligere indikasjoner på brunst.

Foto: Tar nye steg med aktivitetsmåling
Foto: Halvor Midtsundstad

Aktivitetsmåler på mobilen gir frihet

Særlig ser Midtsundstad fram til å bruke en aktivitetsmåler han kan «ha med seg i lomma». Som en ivrig friluftsmann har det til tider vært problematisk å befinne seg høyt til fjells på ski når avløseren ringer og spør om hvordan han skal tolke Heatime-grafene på skjermen i fjøset.

– Jeg tror nok at jeg har gått glipp av noen insemineringer fordi jeg ikke har vært fysisk til stede. Å ha SenseHub-appen på telefonen, slik at jeg sjøl kan sjekke grafer og tall uansett hvor jeg befinner meg, blir et vesentlig framskritt. Nå kan jeg være på fjelltur og samtidig følge med og veilede avløseren bedre.

Kan fange opp problemer før de utarter

Halvor Midtsundstad er spent på SenseHub-funksjonen som varsler problemer før og etter kalving. Han understreker at Aberdeen Angus generelt har lette kalvinger. Med snart 400 kalvinger bak seg, har han sett få og hjulpet til på enda færre.

– Jeg er mest opptatt av å sørge for at kalven får råmjølk så tidlig så mulig, så derfor ser jeg fram til å kunne fange opp eventuelle problematiske kalvinger.

SenseHub har også en bedre helsefunksjon enn forgjengeren. Aktivitetsdata sammenlignes med tidligere gjennomsnittsverdier. Unormale endringer i aktivitet og drøvtygging fanges opp på både individ-, gruppe- og besetningsnivå, og varsles med alarm. Midtsundstad vil dermed få tidlig varsel om begynnende sykdom og andre hendelser som kan påvirke besetningens helse.

Foto: Tar nye steg med aktivitetsmåling
Foto: Ragnhild Kjeldsen

Spent på nettstabilitet

Ettersom SenseHub er knytta til internett, er Midtsundstad spent på om det nye fibernettet i bygda er stabilt nok.

– Først og fremst en det jo en kjempefordel at SenseHub er nettbasert, men det gjør det jo også mer sårbart fordi det er flere ledd som kan svikte. Å ha et stabilt internett i bygdene som fungerer 24/7 uten at vi trenger å bekymre oss for det, er viktig hvis slike satsinger skal være vellykka.

Praktisk erfaring kombinert med ny teknologi

Bonden på Solgløtt er etter eget sigende ingen typisk teknologibonde. For ham er den praktiske nytteverdien det viktigste, ikke teknologien i seg sjøl. Men teknologioptimist, det er han.

– Jeg følger med på spennende løsninger og har veldig tru på ny teknologi, selv om jeg ikke er spesielt glad i å drive med det sjøl. Men hvis jeg mener at et hjelpemiddel er interessant, klarer jeg å få brukt det. Jeg er mest opptatt av de gode mulighetene som teknologien kan by på for jordbruket. Alt som er med på å øke avlingene og gi bedre utnyttelse, det er jeg interessert i. Jeg drømmer om sjølgående lukeroboter som kan følge radene og luke døgnet rundt for oss. Og så er jeg opptatt av kua som individ, at hun har gode bein, er ei flink mor og god på beiteutnyttelse. Slike dyr kan vi få flere av ved hjelp av ny teknologi. Så det handler om å kombinere praktisk bondeerfaring med nye muligheter på en god måte, konkluderer Halvor Midtsundstad.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!