Ekte bærekraft

Vi har et felles ansvar for at jordas ressurser forvaltes godt. Å ta ansvar for bærekraftig matproduksjon er derfor en selvfølge for oss.

Jordas ressurser er begrensa, og utsatt for stadig økende press. Husdyrproduksjon legger beslag på store deler jordas landareal og bruker mengder av vann. Produksjonen øker raskt på grunn av befolkningsvekst, økende inntekter og endringer i kostvaner, og etterspørselen etter animalske produkter er forventa å øke med nærmere 70 prosent fra 2010 til 2050.

Å produsere nok av verdens viktigste vare – mat, mens vi samtidig beskytter våre felles naturressurser og yter god dyrevelferd, er blant de største utfordringene i vår tid. Skal vi klare å møte denne utfordringen, trenger bonden og landbruket verktøy og teknologi som gjør det mulig å utnytte ressursene bedre. Og nettopp i denne sammenhengen spiller våre produkter og løsninger en viktig rolle.

Unik identifikasjon er grunnlaget

Vi utvikler og produserer RFID-øremerker og annen identifikasjon for alle typer produksjonsdyr. Korrekt og unik identifikasjon av hvert individ, via øremerkene, er grunnlaget for sporbarhet i hele verdikjeden, men også for dataflyt mellom alle aktører involvert i husdyrproduksjon.

Når dyrets identitet kobles til forskjellige typer data om dyret, for eksempel via aktivitetsmåleren SenseHub eller innhenting og analyse av vevsprøver, åpner mange muligheter seg.

Foto: Melkeku med Combi 3000_Combi E30 Flagg og SenseHub aktivitetsmåler

Miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser

På Os i Nord-Østerdalen, der vi har hovedkontor og produksjonslokaler, utvikler og produserer vi elektroniske og ikke-elektroniske øremerker. Merkene våre er godkjente for offisiell merking i Norge og mange andre land, og de brukes av husdyreiere i land verden over.

Gjennom mange år har vi vært en ledende, innovativ kraft i utvikling og produksjon av øremerker av høy kvalitet. Hensyn til miljøet gjennomsyrer alle prosesser hos oss, og vi tar miljøansvar gjennom fornuftig ressursbruk, minimering av utslipp og kontroll på hele verdikjeden i produksjonen vår.

Det enestående, patenterte låseprinsippet i øremerkene våre gjør det umulig å bruke merket om igjen, noe som er helt avgjørende ettersom hvert individ skal ha unik merking. Verken låsen eller andre merkedeler merket inneholder metall, og hele øremerket kan derfor resirkuleres.

Et annet viktig miljøvennlig grep er ultralydsveising for å feste sammen ferdigproduserte merker i strimler. Dette reduserer mengden emballasje og avfall. Samtidig blir det lettere for husdyreieren å merke hvert dyr med riktig identifikasjon, ettersom merkene ligger i riktig rekkefølge i strimmelen.

Foto: Ekte bærekraft ultralydsveising av Combi-merker
Combi-merkene er festet sammen i strimler ved hjelp av ultralydsveising, en metode OS ID har patent på.

Genomisk seleksjon for bedre dyrehelse

Med våre tissue sampling-løsninger kan bonden selv enkelt ta vevsprøve av dyr og sende prøven til analyse. Med genotyping og genomisk seleksjon kan husdyreieren forbedre avlsarbeidet i eget fjøs og få større og raskere avlsmessig framgang. Systematisk genomisk seleksjon gjør det også mulig å styrke helse, ytelse og velferd hos husdyrpopulasjonen som helhet.

Aktivitetsmåling

Aktivitetsmåleren SenseHub er et avansert, men brukervennlig system som samler inn, analyserer og presenterer kritiske datapunkter for hvert enkelt dyr, og gir bonden mulighet til å overvåke for eksempel brunst, helse og fôring i sanntid. Slik kan h*n raskt gjøre nødvendige tiltak for å sikre produktiviteten og dyrevelferden. Husdyreieren kan være i forkant og forebygge i stedet for å behandle, og unødig bruk av antibiotika unngås.

SenseHub gjør det kort sagt lettere for bonden å ta gode beslutninger til riktig tid. Slik kan h*n øke produktiviteten og forbedre dyrevelferden og samtidig få mer ut av tida si.

Aktivitetsmåling gjør det også mulig å samle enorme datamengder som kan benyttes i avlsarbeid, forskning og produktutvikling.

Trygg, sunn og sporbar mat

Identifikasjonsløsningene våre legger til rette for sporbarhet fra jord til bord, ned på individnivå. Dette er helt nødvendig for at matproduksjonen skal kunne håndteres og forvaltes effektivt gjennom hele verdikjeden.

Sikker identifikasjon gjør det også mulig for bonden og verdikjeden for øvrig å møte forbrukernes behov for pålitelig informasjon om matens opprinnelse.

Flere og bedre data

Øremerkenes unike identifikasjonskoder og data fra aktivitetsmåleren SenseHub er koblet til mange offisielle, nasjonale husdyrdatabaser og registre, slik at husdyreieren enkelt kan overholde nasjonale rapporteringskrav.

Disse koblingene gjør det også mulig for organisasjoner og myndigheter å dele data, slik at de kan brukes i forvaltning og forskning.

Og ikke minst er disse husdyrdataene sentrale for produkt- og tjenesteutvikling for landbruket. Flere aktører i landbruksbransjen utvikler nå verktøy basert på optimalisering og analyse av bondens data. Disse dataene utgjør samlet et veritabelt skattkammer av informasjon som brukes å utvikle enda bedre løsninger for bærekraftig matproduksjon.

Det store perspektivet

Med vår satsing på smart teknologi for husdyrproduksjon, ønsker vi å spille en rolle i det globale perspektivet – en stadig økende befolkning vil ha behov for større mengder sunn, trygg mat produsert på en dyrevennlig og bærekraftig måte.

Blant annet derfor er det naturlig for oss å være medlem av NCE Heidner Biocluster, Norges nasjonale klynge for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Miljø- og kvalitetssertifisert

Vi er sertifisert i henhold til miljøstandarden ISO 14001 og kvalitetsstandarden ISO 9001. Sertifiseringen innebærer at vi velger miljøvennlige løsninger i alle ledd – fra ideutvikling til produktene er levert hos kunden. Det kontinuerlige miljøarbeidet styrer våre valg av leverandører og materialer, produkt- og produksjonsløsninger, måten vi emballerer produktene på og krav til gjenvinning.

Foto: Ekte bærekraft, husdyreier og Hereford-ku

Matproduksjon for sjølstendighet og økonomisk frihet

I landsbyer i den sør-østlige delen av Uganda får grupper av kvinner all nødvendig opplæring og tilgang på det utstyret som trengs for å bli sjølstendige grisebønder, i regi av den norske organisasjonen Z-Uganda – og med øremerker og annet merkeutstyr fra oss.

Foto: OS ID støtter Z Uganda

I en del av verden hvor mange kvinner undertrykkes, ikke minst i mangel på egne penger, kan den økonomiske friheten griseholdet medfører, være en vei ut av avhengigheten av menn, både for kvinnene og barna deres.

Vår visjon er å knytte folk og dyr sammen for ei smartere framtid. Og nettopp det mener vi at Z-Ugandas arbeid er et glimrende eksempel på! Grisene som merkes i dette prosjektet er på mange måter ei framtidsforsikring for både kvinnene, familiene deres og landsbyene.

Vi er svært glade for å kunne bidra til livsnødvendig matproduksjon i Z-Ugandas prosjekt. For oss betyr det mye å få være med på å støtte arbeidet for sjølstendighet, vekst og trygghet for ugandiske kvinner og familiene deres.

Les mer om samarbeidet med Z-Uganda på bloggen vår.

Foto: OS ID støtter Z Uganda