Produser mer sommermelk med en god aktivitetsmåler

2. juli 2021

Uansett om du har kyrne dine på seterbeite eller på innmarksbeite, brukes det gjerne mindre tid på tilsyn og annet stell om sommeren. Dette gjør at det kan bli vanskelig å få fanga opp brunsten hos dyra, særlig hos kvigene. Dermed blir det en utfordring få inseminert til riktig tid, slik at du kan produsere god sommermelk neste år. Med aktivitetsmåling har du imidlertid full oversikt over dine dyrs brunst, aktivitet og helse, også om sommeren.

Av Kristin Mengshoel, produktansvarlig for SenseHub i Geno, og Vegard Urset, sjef for aktivitetsmåling i OS ID

Geno, TINE og OS ID jobber sammen for å rette oppmerksomheten mot sommermelk. Følg oss på #sommermelk i sosiale medier!

Inseminer til rett tid, også om sommeren

Aktivitetsmåleren SenseHub gir deg løpende informasjon om hvor de ulike dyra befinner seg i brunstsyklusen, og du får varsel når det optimale tidspunktet for inseminering nærmer seg. Kombinerer du aktivitetsmåling med en god fanghekk, blir inseminering enkelt å få til, også om sommeren. Ved inseminering til ønsket tid, får du opprettholdt ønsket kalvingsintervall og kalvingstidspunkt. Når aktivitetsmåleren sender brunstvarsel på et dyr som allerede er inseminert, har kviga eller kua trolig kasta. Da kan du på et tidlig tidspunkt planlegge neste inseminering, slik at du ikke havner for langt på etterskudd i forhold til det kalvingsintervallet du forretrekker.

Foto: Produser mer sommermelk. Mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder

Lett å avsløre medløperne

Ute på beite kan det være vanskelig å skille de brunstige dyra fra medløperne. Med SenseHub er ikke dette lenger et problem. Hos kyrne som er brunstige, går drøvtyggingsaktiviteten ned, mens den naturlig nok ikke gjør det hos medløperne. Denne drøvtyggingsaktiviteten vises via grafer i SenseHub, og slik kan du enkelt sile ut medløperne.

Anslår sannsynlig drektighet

Mange foretrekker å inseminere før dyra slippes ut på beite, men på beitetilsyn kan det være vanskelig å fastslå om dyra, og da spesielt kvigene, er med kalv. I slike tilfeller kan aktivitetsmåling hjelpe deg med å anslå sannsynlig drektighet, og du slipper å vente til innsett om høsten med å finne ut hvor mange dyr som faktisk ble drektige. Det anbefales likevel å drektighetskontrollere ved innsett for å være helt sikker.

Foto: Produser mer sommermelk. Mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder

Avdekker helseproblemer

SenseHub fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging og varsler dette med alarm. Også når dyra er ute på sommerbeite vil du få tidlig varsel om sykdom, utilpasshet og hendelser som kan påvirke individets og besetningas helse. Slik blir det også mulig å behandle tidlig i sykdomsforløpet, eller sette i verk forebyggende tiltak allerede før sykdom oppstår.

Ta med deg aktivitetsmåleren på setra

Med pakken Seter-SenseHub kan du nå enkelt ta med deg aktivitetsmåleren din på setra. Løsningen driftes med vanlig 12-volts strømforsyning fra solcelleanlegg. Inkludert i pakken er både kabel, strømforsyning og veggbrakett til controlleren. Dermed er det kun selve controlleren som må tas med fra gården når du ønsker å ta i bruk anlegget på setra di. For at løsningen skal fungere, kreves det god 4G-dekning i området.

Fungerer også på innmarksbeite

Om du har dyra gående ute i nærheten av gården din, er dekningsområdet til SenseHub-antenna så stort at det dekker både fjøs og nærliggende beiter. Du kan også utvide rekkevidden ved å koble til flere antenner. Dyra må befinne seg innenfor antennas rekkevidde kun én gang i døgnet for å få registrert dataene, og dette kan du enkelt få til ved å plassere vannkilden eller salt- og mineralsteinen i nærheten av antenna.

Foto: Produser mer sommermelk. Bonde og mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder

Øre eller hals

Når du bruker SenseHub, kan du velge om dyra skal ha øre- eller halstransponder. Du kan også kombinere de to typene i samme besetning. Mange som har dyr på utmarksbeite foretrekker øretransponderen, slik at man slipper å bekymre seg for at halstransponderbåndet setter seg fast i busk og kratt. Velger du øretransponder, slipper du også å regulere halsbåndet på kvigene, som fortsatt er i vekst, gjennom sommeren.

Foto: Produser mer sommermelk. Mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder

Brukervennlig

SenseHub-programmet er så enkelt og lettfattelig at aktivitetsmåleren trygt kan overlates til andre, om du har dyra på fellesseter eller har arbeidshjelp på setra eller hjemme på gården. SenseHub-appen finnes i tillegg på 30 språk, så hvis røkteren din har et annet morsmål enn norsk, vil h*n sannsynligvis kunne bruke programmet på sitt eget språk.

Flere brukere kan ha tilgang til samme SenseHub-system, via mobilappen, slik at også «vikaren» din får tydelig varsel om brunst, dyr som må ha tilsyn og andre hendelser som bør sjekkes. Og selv om du er borte fra dyra dine og travelt opptatt med andre ting om sommeren, er informasjonen om besetningas ve og vel alltid lett tilgjengelig på mobilen din.

Er SenseHub noe for deg?

OS ID samarbeider med Geno om salg av SenseHubKontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!