SenseHub fungerer – også på beite

19. juni 2023

Når dyra er på beite kan det være vanskelig å fange opp brunsten, og det blir en utfordring få inseminert til riktig tid. Men med SenseHub har du full oversikt over dyras brunst, aktivitet og helse, også når de går ute.

Av Inger Husveg Lassen, produktansvarlig for SenseHub i Geno og Bernt Olav Langbekkhei, fagansvarlig for SenseHub i OS ID/MSD Animal Health

Denne artikkelen sto på trykk i Buskap 4/2023

Med aktivitetsmåleren SenseHub får du også i beitesesongen løpende informasjon om hvor de ulike dyra befinner seg i brunstsyklusen, og du får varsel når det optimale tidspunktet for inseminering nærmer seg. Ved inseminering til riktig tid får du opprettholdt ønsket kalvingsintervall og kalvingstidspunkt.

Drektig eller ikke ved beiteslipp?

Når aktivitetsmåleren sender brunstvarsel på et dyr som allerede er inseminert, har kua trolig kasta. Da kan du tidlig planlegge neste inseminering, slik at du ikke havner for langt på etterskudd i forhold til det kalvingsintervallet du foretrekker. Kombinerer du aktivitetsmåling med en god fanghekk, blir inseminering enkelt å få til, også om sommeren.

Foto: Produser mer sommermelk. Bonde og mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder
Med aktivitetsmåler har du også i beitesesongen oversikt over hvert dyrs brunstsyklus, og du får varsel på mobilen når det beste tidspunktet for inseminering nærmer seg.

I tillegg gjør SenseHub det lettere å fastslå om insemineringer som er gjort før beiteslipp har vært vellykkede. Etter som dagene ute på beite går, og ingen brunstvarsler kommer for de aktuelle dyra, vet du at insemineringene har gått slik de skulle, og du slipper å vente til innsett om høsten med å finne ut hvor mange dyr som faktisk ble drektige.

God rekkevidde

Om du har dyra gående ute i nærheten av gården din, er dekningsområdet til SenseHub-antenna så stort (ca. 200 x 500 meter) at det dekker både fjøs og beiter i nærheten. Du kan i tillegg utvide rekkevidden ved å koble til flere antenner. Også når innmarksbeitene ligger lenger unna, kan SenseHub fungere godt. Dyra må befinne seg innenfor antennas rekkevidde bare én gang i døgnet for å få registrert dataene, og dette kan du få til ved å plassere vannkilden eller salt- og mineralsteinen i nærheten av antenna.

Foto: Produser mer sommermelk. Mjølkeku med Combi Øremerke og SenseHub eSense øretransponder
SenseHub-antenna dekker et område på ca. 200 x 500 meter. Også når innmarksbeitene ligger utenfor dette området, kan SenseHub fungere godt.

Lett å finne medløperne

Når dyra går sammen ute kan det være vanskelig å skille de brunstige dyra fra medløperne. Med SenseHub er ikke dette lenger et problem. SenseHub har oversiktlige grafer som viser et tydelig fall i drøvtygginga når kua er i brunst (se bilde). For medløpere vil ikke drøvtyggingskurven gå like mye ned. Når SenseHub samtidig viser en lavere brunstindeks for dyra som ikke er i brunst, blir det lett å avsløre medløperne.

Foto: Her vises SenseHubs graf for brunstatferd sammen med grafen for daglig drøvtygging.
Her vises grafen for brunstatferd sammen med grafen for daglig drøvtygging. Du ser et tydelig fall i drøvtygginga når kua er i brunst. For medløpere vil ikke kurven for daglig drøvtygging gå like mye ned.

Avdekker helseproblemer

SenseHub fanger opp unormal endring i aktivitet og drøvtygging og varsler dette med alarm. Også når dyra er ute på beite vil du få tidlig varsel om mulig sykdom, utilpasshet og hendelser som kan påvirke individets og besetningas helse. Slik blir det mulig å behandle tidlig i sykdomsforløpet, eller sette i verk forebyggende tiltak allerede før sykdom oppstår.

Mer sommermelk med SenseHub og kjønnsseparert sæd

Er du en av dem som planlegger å produsere mer sommermelk, kan du sikre deg tilgang på flere gode hunndyr for melkeproduksjon ved å inseminere med REDX™ om våren og sommeren. Insemineringstidspunkt er spesielt viktig ved bruk av REDX™, fordi levetiden til spermiene er kortere enn vanlig. Med SenseHub vil du ikke bare få god oversikt over brunsten; aktivitetsmåleren har også en egen funksjon som viser optimalt tidsrom for inseminering ved bruk av nettopp kjønnsseparert sæd.

Også for deg med båsfjøs

Bruker du SenseHub i båsfjøs, og har mange insemineringer i beitesesongen, må du ved beiteslipp endre systemets grenseverdi fra båsfjøs til løsdriftsnivå for at aktivitetsmåleren skal fungere optimalt. Hvis ikke, kan du risikere å få mange falske brunstvarsler.

Øre eller hals

Når du bruker SenseHub, kan du velge om dyra skal ha øre- eller halstransponder. Du kan også kombinere de to typene i samme besetning. Mange foretrekker øretransponderen fordi man med den slipper å bekymre seg for at halstransponderbåndet setter seg fast i busk og kratt på utmarksbeite. Velger du øretransponder, slipper du også å regulere halsbåndet på kvigene, som fortsatt er i vekst, gjennom sommeren.

Brukervennlig

SenseHub-programmet er så enkelt og lettfattelig at aktivitetsmåleren trygt kan overlates til andre, om du har dyra på fellesseter eller har arbeidshjelp. Flere brukere kan ha tilgang til samme SenseHub-system, via mobilappen, slik at også røkteren din får tydelig varsel om brunst, dyr som må ha tilsyn og annet som bør sjekkes. Og selv om du er borte fra dyra dine og travelt opptatt med andre ting om sommeren, er informasjonen om besetninga alltid lett tilgjengelig på mobilen din.

Sammen om satsing på sommermelk

Gjennom kampanjen #VerdienAvSommermelk retter Geno, Tine og OS ID/MSD Animal Health hver sommer oppmerksomheten mot produksjon av sommermelk. Det er ofte mangel på melk om sommeren, og TINE premierer derfor de som leverer melk i denne perioden.

Med SenseHub blir det lettere for deg å inseminere riktige dyr til riktig tid; noe som i sin tur vil kunne bidra til mer og bedre sommermelk i åra som kommer.

Følg oss på #VerdienAvSommermelk i sosiale medier!

Interessert i SenseHub?

Bruker du ikke SenseHub ennå, men tror at dette kan være noe for deg? Kontakt Genos erfarne konsulenter for en aktivitetsmålingsprat, eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter Geno deg.

Ja, jeg ønsker å vite mer om SenseHub og vil gjerne bli kontaktet!